CHRISTINE NELL

Christine Nell is ‘n voorligtingsielkundige (counselling psychologist) met ‘n spesiale belangstelling in die geestesgesondheid van vroue. In terapie werk sy graag saam met haar kliёnte aan probleme soos eet- en ander verslawings, postnatale depressie, die verwerking van miskrame, probleme om swanger te raak, aanpassingsprobleme, emosionele regulering en selfversorging, asook die verskillende rolle van die vrou as tiener en volwassene.

Na ‘n kort loopbaan in die onderwys, sit sy haar studie voort en behaal ‘n meestersgraad (M.Psych) in sielkunde aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Tydens haar internskap by die Panorama Medikliniek fokus sy op die ondersteuning van pasiёnte en personeel binne die hospitaalomgewing, en werk veral met trauma, verlies en medies verwante emosionele probleme.

In 2009 begin sy haar loopbaan in sielkunde in privaat praktyk. Hoewel sy aanvanklik meestal met kinders en tieners werk, verskuif haar fokus stelselmatig na volwasse kliёnte.

Later sluit sy ook aan by ‘n span hoogs opgeleide en ervare sielkundiges en beraders van ‘n hoёprofiel-rehabilitasiesentrum waar internasionale en plaaslike pasiёnte behandel word. Die indiepte-benadering tot die verslawingsprobleem, waarin ‘n pasiёnt se trauma en unieke persoonlikheidsdinamiek binne sy of haar konteks verstaan en behandel word, het tot Christine gespreek en ‘n beduidende impak op haar benadering tot terapie gemaak.

Christine volg ‘n geїntegreerde benadering tot emosionele welstand, waarin daar sin gemaak word van elke kliёnt se unieke storie, konteks en persoonlikheid. Kliёnte kan hulself met begeleiding in diepte leer ken, pyn verwerk en vaardighede aanleer om die uitdagings van die lewe meer doeltreffend te hanteer. Sy gebruik ook graag kuns as ‘n medium, wat dikwels ‘n alternatiewe dimensie in die terapieproses ontsluit.

IN GESPREK MET CHRISTINE NELL

1. Hoe het dit gebeur dat jy van onderwys na sielkunde oorgeslaan het?

Ek het nog altyd ‘n spesiale belangstelling in sielkunde gehad; daarom was dit ook deel van my voorgraadse studie. Ek wou egter eers my liefde vir taal en drama uitleef en lewenservaring as onderwyser opdoen omdat ek self sulke wonderlike taalonderwysers op skool gehad het.

In die klaskamer het ek intens bewus geraak van die uniekheid van elke kind. Ek wou weet hoekom kinders en volwassenes doen wat hulle doen, waar hulle issues vandaan kom, ensovoorts. Wat lê ten grondslag van hierdie issues, en wat kan ‘n mens daaromtrent doen? Ek het ook besef dat ek graag in ‘n een-tot-een-situasie wil werk, of in diepte met mense se dinamiek in ‘n klein groepie.

2. Wat is dit aan die behandeling van verslawing wat jou laat besef dis ‘n rigting wat jou interesseer?

Die kompleksiteit van verslawing maak dit ‘n baie interessante en uitdagende werk! Persone wat verslaaf is het soveel aspekte om te ondersoek en aan aandag te gee sodat hulle hul probleem kan leer verstaan. Dit is gewoonlik soos ‘n groot legkaart waaraan ons saam bou. Verslawing het ook soveel verreikende gevolge dat mense gewoonlik baie meer bereid is om op ‘n diep vlak te werk. Dit is spesiaal om so toegelaat te word in iemand se binnekamer, en dit is ‘n groot voorreg om deel te wees van ‘n persoon se groei en verandering.

3. Jy hou baie daarvan om met vroue te werk. Hoekom spesifiek vroue, en watter areas interesseer jou?

As vrou is ek bewus van die vele veranderinge wat die rol van die vrou die afgelope dekades ondergaan het, asook van die talle eise wat tans aan die vrou gestel word. Dit is in ‘n mate bevrydend omdat daar soveel opsies vir vandag se vrouens beskikbaar is in terme van beroep en haar rol in die gesin en samelewing. Daarmee saam bring dit die uitdaging dat sy al die verskillende rolle moet balanseer.

Terselfdertyd heers daar spanning rondom die dinge wat buite haar beheer is: Gaan sy ‘n geskikte lewensmaat kry (as sy graag een wil hê), byvoorbeeld? Gaan sy kan swanger raak as sy wil? Gaan haar baba/kinders gesond wees? Wat as haar kind ‘n gebrek het? Gaan haar verhouding kan aanpas by verandering? Ensovoorts.

Dit fassineer my hoe vindingryk sommige vroue te midde van vele uitdagings kan wees. Ek is passievol oor die ontginning van elkeen se sterk punte, asook om vroue te bemagtig en saam met hulle te leer om hul unieke emosionaliteit te leer ken en aanvaar. Ek werk ook graag saam met vroue om hul verskillende verliese en vrese te verwerk.

4. Soms gebruik jy kuns as medium in jou terapie. Hoe werk dit en watter voordele hou dit vir kliënte in?

Daar is verskillende tegnieke wat ‘n mens kan gebruik. Jy kan bv. open-ended werk en vir die kliënt ‘n medium soos klei of verf gee om hulself kreatief mee uit te druk. Dit is onsettend leersaam om waar te neem hoe iemand so ‘n taak aanpak en uitvoer. Na die tyd word die produk en die proses, soos die terapeut dit waargeneem het en die klient dit ervaar het, bespreek en dit kan baie waardevolle insigte na vore bring.

Ek gee ook soms ‘n instruksie volgens ‘n tema en die kliënt kan dit dan uitbeeld deur middel van die beskikbare medium. Weer eens is die waarneming en gesprek baie waardevol.

Omdat kuns so ‘n gevoelsryke/intuïtiewe proses is, help dit ‘n kliënt dikwels om iets uit te druk wat nog nie maklik in woorde omgesit kan word nie en dalk nog onbewus is. Soms is daar ‘n tipe blokkasie in die persoon se terapeutiese proses en kan ‘n alternatief soos kuns van groot hulp vir beide terapeut en kliënt wees.

Dit is ook moontlik om saam met ‘n geliefde of familie ‘n kunssessie te doen. Op hierdie manier kan moeilike onderwerpe indirek aangespreek word en die partye mekaar beter leer ken en verstaan. Die fokus is glad nie op hoe goed die kunswerk is nie, maar eerder op die ervaring, proses en betekenis.

5. Hoe voel jy daaroor om deel te wees van die Wie is ek?-span?

Ek voel ontsettend opgewonde om deel te wees van hierdie dinamiese span professionele mense! Elkeen bring sy/haar individuele vaardighede en ervaring, maar tog is daar soveel raakpunte in terme van benadering tot kliniese werk en passie vir ons veld.

Louis en Lise het ook al soveel gedoen om inligting rondom geestesgesondheid meer toeganklik te maak; ook om die stigma van worsteling met ‘n geestestoestand en “‘n sielkundige gaan sien” af te breek. Dit is ‘n opwindende gedagte dat ons saam ‘n unieke bydrae kan maak om geestesgesondheidsorg in Suid-Afrika na hoёr hoogtes te neem.

KONTAK DIE WIE IS EK SENTRUM