Afrikaans English
Ander persoonlikheidsversteurings
Belangrik!
Indien 'n persoon vermoed dat hy/syself of geliefde aan 'n persoonlikheidsversteuring ly, is dit belangrik om te onthou dat die toestand behandelbaar is en so gou as moontlik die hulp van 'n professionele persoon inroep.

ALGEMEEN

Ander persoonlikheidsversteurings

Daar bestaan verskillende kategorieë van persoonlikheidsversteurings. Volgens die DSM-5 word daar nog sewe ander persoonlikheidsversteurings erken.

Dit is ook moontlik dat iemand 'n saamgestelde “prentjie” kan hê van die problematiese eienskappe van die verskillende persoonlikheidsversteurings. Hou die kriteria vir persoonlikheidsversteurings in gedagte indien dit lyk asof iemand se persoonlikheid hul funksionering benadeel, maar hulle simptome nie by 'n spesifieke diagnose inpas nie.

ANDER PERSOONLIKHEIDSVERSTEURINGS

Sewe ander persoonlikheidsversteurings

Die volgende beskrywings en hoe die versteurings manifesteer, is gegrond op die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), wat wêreldwyd aanvaar word as die gesaghebbendste bron:

  1. Paranoїede persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van wantroue en agterdog wat veroorsaak dat ander mense se motiewe as skadelik gesien word.
  2. Schisoїede persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van losmaking (detachment) van sosiale verhoudings en 'n beperkte reikwydte van emosies en die uitdrukking daarvan.
  3. Schizotipiese persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van akute ongemak in intieme of naby verhoudings, sowel as verwronge denke of persepsies en eksentrieke gedrag.
  4. Histrioniese persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van oordrewe emosionaliteit en aandagsoekende gedrag.
  5. Vermydende persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van sosiale inhibisie, gevoelens van ontoereikendheid en hipersensitiwiteit vir negatiewe evaluasie.
  6. Afhanklike persoonlikheidsversteuring – 'n patroon van onderdanige en klouerige gedrag, verwant aan ’n oordrewe behoefte om versorg te word.
  7. Obsessief-kompulsiewe versteuring – 'n patroon van beheptheid met ordelikheid, perfeksionisme en beheer.

Indien jy belangstel om meer hieroor uit te vind, kontak gerus die Wie is ek?-sentrum vir meer inligting. Onthou asb. dat slegs 'n professionele persoon 'n diagnose mag maak.

VIDEOS